Proces przesuwania się centrum logistycznego Europy z Niemiec do Polski znacznie przyspiesza, uważają eksperci PwC – wiodącej globalnej organizacji świadczącej profesjonalne usługi doradcze. Z jednej strony wpływają na to niskie koszty pracy, z drugiej – coraz lepsza infrastruktura transportowa.

Zgodnie z szacunkami z raportu „Ocena światowego rynku infrastruktury transportowej” inwestycje w infrastrukturę transportową na świecie do 2025 r. będą rosły w średnim rocznym tempie ok. 5%. Najszybszy wzrost inwestycji odnotują porty morskie (średnio 5,8% w skali roku), natomiast tempo inwestycji w portach lotniczych ulegnie obniżeniu do rocznego wskaźnika wzrostu 2,6%.

Europa Środkowo-Wschodnia, pomimo dużych inwestycji i zauważalnych zmian w infrastrukturze transportowej, wciąż odbiega od poziomu inwestycji w Europie Zachodniej, gdzie do 2025 roku będą one w sumie wyższe o prawie 70%.

Infrastruktura transportowa w Polsce

Lokalizacja Polski ma duże znaczenie dla tranzytu pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią. Niski koszt pracy oraz poprawiająca się infrastruktura powoduje przesuwanie się centrum logistycznego Europy z Niemiec do Polski.

– Transport drogowy pozostaje dominującym środkiem transportu w naszym kraju. W 2014 roku około 80% wolumenu tonokilometrowego było transportowane drogowo, a w 2020 udział ten wzrośnie do 82%. Kluczowym wyzwaniem pozostaje więc dalsze powiększanie przepustowości dróg – twierdzi Michał Mazur, lider zespołu ds. transportu i logistyki w Europie Środkowo-Wschodniej

W Polsce główne źródło inwestycji w infrastrukturę transportową stanowią fundusze unijne. Zgodnie z niedawno uchwalonym „Wieloletnim Programem Inwestycji Kolejowych 2023” o łącznym budżecie 284 miliardów złotych, w samym 2015 planowanych jest ok 9 miliardów złotych dotacji rządowych. Natomiast inwestycje unijne w latach 2014-2020 w transport morski sięgają 6,5 miliarda złotych, co stanowi ponad 2,5-krotny wzrost w porównaniu z perspektywą 2007-2013.

– Nasze prognozy przedstawiają pozytywny obraz rozwijającego się rynku infrastruktury transportowej, ale należy upewnić się, że środki te są inwestowane starannie i mądrze. Ważne jest, aby realizacja kluczowych projektów inwestycyjnych była nadzorowana w nowoczesny sposób – zapewniając terminowość i dostarczając coraz większą wartość dla różnych grup interesariuszy, w tym dla każdego z nas jako użytkownika, podatnika i inwestora – podsumowuje Michał Mazur.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej przeznaczają obecnie mniejszy procent inwestycji infrastrukturalnych na transport niż średnia światowa, natomiast ma się to zmienić w ciągu najbliższych 10 lat. Dla większości krajów byłego Związku Radzieckiego inwestycje w sprawne sieci transportowe są nadal kluczowe ze względu na konieczność transportu produktów przemysłu wydobywczego na inne rynki. W okresie od 2014 r. do 2025 r. nastąpi wzrost wydatków na cele związane z portami na poziomie wynoszącym średnio 10% rocznie. W krajach, które nie eksportują surowców mineralnych, takich jak Polska i Węgry, nastąpi wolniejszy wzrost wydatków na cele transportowe po szczycie w latach 2008-2015.

Europa Zachodnia

Wzrost inwestycji w infrastrukturę transportową w Europie Zachodniej w najbliższej przyszłości będzie umiarkowany, biorąc pod uwagę zarówno dobrze rozwinięte sieci transportowe w wielu krajach rozwiniętych, jak i utrzymujące się ograniczenia budżetowe oraz wysokie zapotrzebowanie na rozwój infrastruktury społecznej, zwłaszcza w obszarze służby zdrowia. Wydatki na cele infrastrukturalne będą prawdopodobnie ograniczone do celowych planów usuwania utrudnień w ruchu. Nastąpi natomiast wzrost inwestycji kolejowych. Po sześciu latach stagnacji w Hiszpanii wznowione zostaną w latach 2016–2025 inwestycje kolejowe. Przy tym układzie inwestycji w poszczególnych podsektorach prognozuje się, że udział Europy Zachodniej w globalnych wydatkach na cele infrastruktury transportowej pozostanie na prawie niezmienionym poziomie od 11% w 2014 r. do 10% w 2025 r.

BRAK KOMENTARZY