Kradzież, rabunek, uszkodzenie towaru czy zwłoka w przewozie to tylko część przykrych zdarzeń, na jakie narażeni są przewoźnicy. Każda z tych sytuacji wiąże się znacznymi stratami finansowymi dla przedsiębiorców, a w najgorszym przypadku może doprowadzić do upadku firmy. Jak więc ochronić się na wypadek tego typu strat? – radzi Rafał Klepuszewski, starszy kierownik ds. ubezpieczeń przedsiębiorstw w Liberty Ubezpieczenia.

Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi przewozowe są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia OC przewoźnika zawodowego. Jest to jeden z wymogów uzyskania bądź odnowienia licencji transportowej. Przewoźnicy powinni jednak pamiętać, że tego rodzaju ubezpieczenie ma ograniczony zakres ochrony, np. nie obejmuje ochroną ryzyka uszkodzenia czy kradzieży towaru. Dlatego na wypadek takich sytuacji warto mieć polisę OC przewoźnika.

O ubezpieczenie OC przewoźnika powinni zadbać zarówno właściciele dużych przedsiębiorstw, jak również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach polisy towarzystwo gwarantuje przedsiębiorcy ochronę przewożonego ładunku od momentu przyjęcia towaru do przewozu aż do chwili dostarczenia go do odbiorcy. Jeśli w tym czasie dojdzie do nieprzewidzianego zdarzenia, którego skutkiem mogą być znaczne straty finansowe przewoźnika, towarzystwo zrekompensuje nam poniesione koszty. O czym należy pamiętać wybierając polisę?

1. Określ potrzeby ubezpieczeniowe
Warunki umowy i zakres udzielonej ochrony w ubezpieczeniu OC przewoźnika w każdym towarzystwie mogą być różne, dlatego przed zakupem polisy warto zapoznać się z ofertami kilku firm ubezpieczeniowych i je porównać. W tym celu przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług pośredników specjalizujących się w ryzykach transportowych, którzy znają specyfikę branży i są w stanie zapewnić optymalną ochronę dla przewoźnika.

2. Oszacuj sumę gwarancyjną
Zawierając polisę, należy odpowiednio oszacować wysokość sumy gwarancyjnej, która pozwoli pokryć ewentualne roszczenia i zapewni stabilność finansową przewoźnika. Pamiętajmy, że zbyt niska suma gwarancyjna może spowodować, że otrzymane świadczenie nie pokryje w całości strat, dlatego ewentualne oszczędności na składce mogą okazać się jedynie pozorne.

3. Wskaż rodzaj przewożonego towaru
W umowie ubezpieczenia należy szczegółowo wskazać rodzaj mienia, jaki jest oraz jaki może być przewożony w przyszłości. Niektórzy przedsiębiorcy wymieniają we wniosku jedynie te towary, które przewożą najczęściej. Jest to jeden z typowych błędów. Standardowo polisę zawiera się na okres 1 roku, natomiast w tym czasie przewoźnik może otrzymać nowe zlecenie na towary, które nie są uwzględnione w umowie ubezpieczenia, co tym samym oznacza brak ochrony przy wykonywaniu zlecenia. Dlatego w polisie należy uwzględnić możliwie szeroki katalog towarów, jakie mogą być przewożone w trakcie 12 miesięcy obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.

Niektóre ładunki mogą być traktowane jako „towary podwyższonego ryzyka” i choć wskazanie ich w umowie ubezpieczeniowej może wiązać się z wyższą składką ubezpieczeniową to pamiętajmy, że jeśli faktycznie będziemy przewozić towary tego rodzaju, a nie będą one objęte ochroną to w przypadku zajścia szkody towarzystwo może odmówić nam wypłaty odszkodowania.

4. Określ zakres terytorialny przewozu
Kolejną kluczową kwestią przy zawieraniu umowy OC przewoźnika jest dokładne wskazanie zakresu terytorialnego wykonywanych przewozów. Tu także należy wykazać wszystkie możliwe kraje, do których przedsiębiorca będzie przewoził towar w ciągu okresu obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej, tak aby uniknąć przykrych rozczarowań w przyszłości.

5. Sprawdź zakres obowiązków
Podobnie jak przy innych rodzajach ubezpieczeniach, tak przy polisie OC przewoźnika również pojawiają się zdarzenia, które mogą być wyłączone z odpowiedzialności towarzystwa. Przedsiębiorca powinien zatem przed zawarciem umowy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) i zwrócić uwagę na obowiązki, jakie musi spełnić by ochrona ubezpieczeniowa zadziała. Przykładowo przedsiębiorca może być zobowiązany do odbywania postojów wyłącznie na parkingach strzeżonych lub parkowania wyłącznie przy całodobowych stacjach benzynowych, hotelach lub motelach. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest więc możliwie jak najszersze określenie zakresu ochrony i ograniczenie liczby wyłączeń.

Dobrze jeśli w umowie przewidzimy m.in. ochronę przewozów realizowanych przez podwykonawców, ochronę na wypadek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej, szczególnie w przypadkach, gdy przewozy są zlecane podwykonawcom, czy też możliwość parkowania poza parkingami strzeżonymi we wszystkich sytuacjach wymuszonych przebiegiem i okolicznościami transportu. Ponadto warto w zakresie ubezpieczenia uwzględnić takie ryzyka jak kradzież i rabunek oraz nie wpisywać do polisy tylko jednego konkretnego pojazdu, dzięki czemu ochrona będzie obowiązywała także wtedy, gdy przedsiębiorca będzie przewoził ładunek nowym samochodem lub przekaże zlecenie podwykonawcy. Równolegle warto zwrócić uwagę na kwestię franszyzy redukcyjnej, czyli procentowe określenie kwoty, o którą będzie pomniejszona wysokość odszkodowania. Najlepiej jeśli limit ten będzie określony na możliwie najniższym poziomie.

Na koniec sprawdźmy także równie ważne kwestie jak: pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów przeładunku przesyłki lub jej czasowego składowania oraz innych form zabezpieczenia towaru po zaistnieniu szkody; pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i ewentualnych roszczeń czy też pokrycie kosztów uprzątnięcia i utylizacji pozostałości po szkodzie. Zakres ochrony, który odnosi się do ww. kwestii jest zawsze szczegółowo rozpisany w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które zazwyczaj są dostępne na stronie internetowej towarzystw.

BRAK KOMENTARZY